Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Bijbel - gespreksgroep cluster Kana
Lees meer >>>
Eucharistieviering t.g.v. het ontvangen van het H.Vormsel
Lees meer >>>
ReŁnie Jongerenkerk: NA 50 JAAR ZINGEN MET ELKAAR
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Zaterdag 29-2-2020
19.15 uur

Vooravond van de 1e zondag in de veertigdagentijd
Lees meer >>>
Zondag 1-3-2020
09.30 uur

Eucharistieviering
1e zondag in de veertigdagentijd
Lees meer >>>
Dinsdag 3-3-2020
20.00 uur

Parochiecentrum Haelen
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Informatie - Algemene informatie

Geachte bezoeker,
van harte welkom op onze website.

Met gepaste trots presenteren wij u deze website waar u terecht kunt voor allerlei wetenswaardigheden over onze parochie. Ook zijn uw vragen en opmerkingen altijd van harte welkom. Dit kan via het contactformulier op de startpagina.

De St. Martinusparochie is een aktieve parochie waar onze pastoor Constantijn Dieteren, met hulp van meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers, dagelijks in de weer is om u als parochiaan op allerlei gebieden van dienst te zijn.

De H. Missen zijn om de week op zaterdag om 17.45 uur of op zondag om 11.00 uur.
Voor de actuele agenda kunt u het hoofdstuk "H. Missen/agenda" raadplegen.
Doopplechtigheden in onze kerk vinden plaats in ieder 3e weekend van de maand.

In 2008 is er door de Heemkundevereniging Horn een schittererend boek uitgegeven met als titel "Sint Martinus in Horn - De parochie en haar kerken". Als u geïnteresseerd bent in de historie van onze kerk en onze parochie is dit boek een echte aanrader.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u tevens te mogen ontmoeten in een van de vieringen in onze prachtige parochiekerk.
 

Privacyverklaring R.-K. Parochies

In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoonsgegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In onderstaande situaties moet bijvoorbeeld aan de betreffende personen een privacyverklaring  worden verstrekt (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;

Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;

Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;

Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

 

1. Identiteit en contactadres van de gegevensverwerker (= in te vullen door de parochie)

 • Naam:
 • Postadres: 
 • E-mail parochiesecretariaat:

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?

 • In het ledenadministratiesysteem staan diverse persoonsgegevens over onze parochianen en hun eventuele huisgenoten (partner, kinderen) opgenomen, zoals namen en adresgegevens. In het navolgende worden deze parochianen ook aangeduid als "betrokkenen". 
 • In het financieel systeem staan bepaalde financiële gegevens over kerkbijdragen vastgelegd. 
 • In het parochieblad staan namen en contactgegevens van de pastores en diverse vrijwilligers. Ook staan er foto’s in van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
 • Op de website staan namen en contactgegevens van de pastores en vrijwilligers. Ook staan op de website foto's van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld. 
 • In de kerkelijke registers staan gegevens genoteerd over de sacramenten (doop, vormsel, huwelijk, overlijden) die in een van de kerkgebouwen van de parochie zijn voltrokken. Het gaat daarbij over de datum van uitvoering van het sacrament en de namen van de daarbij betrokken personen. 
 • De aard van de opgeslagen persoonsgegevens vindt u in meer detail in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.

3. Wat zijn de doeleinden van de parochie voor opslag en gebruik van de persoonsgegevens?

·       Te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die door het Canonieke Recht worden gesteld voor de deelname aan het kerkelijk leven of; 

·       Een doelmatige administratieve organisatie van de parochiële gemeenschap en parochiële archivering te verzekeren of; 

·       Te kunnen bijdragen aan het actualiseren van de kerkelijke ledenadministraties en archieven van andere kerkelijke rechtspersonen (zoals andere parochies) of; 

·       Te dienen als bron voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

4. Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking door de parochie?

·       Het gerechtvaardigde belang van de parochie bij: 

a)     het instandhouden van een doelmatige organisatie van de parochiële gemeenschap door het bijhouden van de ledenadministratie, financiële administratie en kerkelijke registers; 

b)     het onderhouden van contact met haar parochianen en 

c)     het uitoefenen van haar kerkelijke opdracht. 

·       De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is; 

·       De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke (bijvoorbeeld de belastingdienst) of kerkelijke overheid; 

·       De toestemming die de betrokkene heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden tot een werkgroep of zich op te geven als abonnee op het parochieblad of bijeenkomst van de parochie).

5. Bewaartermijn

 • De persoonsgegevens opgeslagen in andere bestanden worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik er van. 
 • Uitzonderingen zijn gegevens die niet zonder onredelijke inspanning verwijderd kunnen worden (zoals oude gedrukte nummers van het parochieblad), gegevens die bewaard moeten worden op grond van een kerkelijk voorschrift (bijvoorbeeld de registratie van sacramenten in de kerkelijke registers) of in het algemeen belang worden bewaard in het parochiearchief.

 

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

 • Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan (en zijn grotendeels afkomstig van) kerkelijke instellingen die onderdeel zijn van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland. Voorbeelden daarvan zijn andere parochies, het bisdom en IPAL (het interdiocesane platform voor de financiële en ledenadministraties).  
 • Uitzondering op het voorgaande is het - op verzoek - verstrekken van bepaalde gegevens aan de Belastingdienst op grond van een wettelijke plicht of een verwerker die door de parochie is belast met een opdracht (zoals bijvoorbeeld een salarisadministrateur of arbodienst). 

7. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

 • De beveiligde toegang tot het ledenadministratiesysteem is beperkt tot de ledenadministrateurs en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
 • De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de financieel administrateur(s) en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
 • Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld de verspreiding van het parochieblad of de uitvoering van de Actie Kerkbalans). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.
   

8. Recht op inzage en correctie

 • Iedere parochiaan heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. U kunt daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij het parochiesecretariaat. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring vermeld.
 • Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan het parochiesecretariaat.

9. Verwijderen van gegevens

 • Een verzoek om contactgegevens, financiële of andere algemene persoonsgegevens te verwijderen kunt u richten aan het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan de privacyverklaring. De ledenadministrateurs of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.
 • Indien u zich wilt uitschrijven als parochiaan vragen wij u de geldende procedure in- en uitschrijving R.-K. Kerk te volgen. Informatie over deze procedure en het formulier daarvoor vindt u op de website www.rkkerk.nl. Dit formulier stuurt u naar het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan deze privacyverklaring. De ledenadministrateurs van de parochie of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.

10. Klachtrecht

 • Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan het parochiebestuur. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
 • Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
 • Indien het parochiebestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de parochie richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens: 

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

 

Preventiebeleid;
Als parochie St. Martinus Horn volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/
Zie ook hiervoor het tabblad "links" op deze website.

Sinds het onderzoek van de Commissie Deetman (2010/2011) is de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland zich ten zeerste bewust van de ernst van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag en wordt intens aandacht besteed aan het voorkómen daarvan. Seksueel misbruik mag nergens voorkomen, maar zeker niet in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus voor te houden.

Kerngroep St. Martinusparochie Horn.
  


webdesign horvers.net